GIỚI THIỆU


Công ty TNHH Vinkems được thành lp o tháng 4 năm 2005. Hot động trong lĩnh vc a cht y dng. N máy và văn phòng chính đặt ti khu chế xut và công nghip Linh Trung 3, Trng Bàng, y Ninh. Vi y chuyn máy móc thiết b và công ngh hin đại cùng vi áp dng và duy trì h thng qun cht lượng ISO 9001:2008, nhà máy Vinkems ln đảm bo cht lượng sn phm n đnh và đúng c tiêu chun quc tế cũng như c tiêu chun y dng Vit Nam, nhm đáp ng nhu cu a cht, ph gia cho ngành y dng đang phát trin trong nước và khu vc. Nm bt và hiu rõ đặc thù ca c sn phm a cht trong y dng ln đi đôi vi đặc nh kỹ thut, công ty Vinkems vi đội ngũ nhân viên có kiến thc và kinh nghim trong nh vc vt liu và y dng luôn sn sàng đáp ng và cng tác vi khách hàng c nhà thu, nhà đầu tư, vn thiết kế đ chn ra nhng sn phm và h thng có hiu qu cao nht.

Các sn phm ph gia ca công ty Vinkems hin đang được s dng rng i trong c d án cu đường, thu đin, trm bê tông thương phm, trm bê tông đúc sn, c công trình y dng n dng, thương mi và công nghip.

Vi phương châm: Cht lượng là trên hết, chúng tôi cam kết:

 

     Cung cp sn phm a cht y dng đảm bo cht lượng

     Thc hin đầy đ c u cu ca tiêu chun ISO 9001:2015. Đng thi duy trì và ci tiến không ngng hiu qu ca H Thng Qun Lý Cht Lượng

     Sn sàng h trk thut cho khách hàng mi lúc mi nơi. Lng nghe và tiếp thu nhng ý kiến chính đáng ca khách hàng

     Không ngng ci tiến cht lượng sn phm đ phù hp vi u cu khách hàng. Luôn sn sàng đào to và đào to li đội ngũ n b nhân viên cho sn xut và dch v